WE WORK WITH POWER
Specialized services/DESIGN

DESIGN

Zakres Projektowy uwzględnia:
1. Wsparcie techniczne dla uczestników projektu, włączając w to pomiary w obiekcie docelowym, przeglądy, założenia, wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe.
 
2. Dokumentację Projektową opracowaną dla uzyskania rozwiązań spełniających wymagane parametry techniczne i warunki eksploatacji,  a zarazem najkorzystniejszych dla budżetu inwestycji m.in. 
 
 • obliczenia podstawowych wymiarów szynoprzewodów dla zadanych temperatur granicznych, 
 • określenie poziomów strat elektrycznych, 
 • obliczenie sił i naprężeń występujących w szynoprzewodach podczas zwarć, 
 • wykazanie poprawności doboru materiałów i geometrii szynoprzewodów, 
 • określenie sił przenoszonych na konstrukcje wsporcze,
 • obliczenia przekroju szyn i przewodów w punktach uziemiających, 
 • rysunki przebiegu tras szynoprzewodów i przyłączy do urządzeń, 
 • model 3D przebiegu tras szynoprzewodów i przyłączy do urządzeń, 
 • rysunki przepustów szynoprzewodów przez ściany budynków, 
 • diagram uziemień szynoprzewodów, 
 • diagramy i szczegóły konstrukcyjne układów nadciśnienia w szynoprzewodzie.

3. Dokumentację Odbiorczą, która zawiera m. in.:
 • rysunki, opisy techniczne, karty danych technicznych, 
 • protokoły prób napięciowych, protokoły pomiarów rezystancji izolacji, protokoły połączeń skręcanych,
 • protokoły pomiarów powłok malarskich, 
 • WPS, certyfikaty spawaczy, 
 • certyfikaty, atesty, świadectwa dla zastosowanych materiałów i komponentów, 
 • Dokumentację Techniczno - Ruchową, 
 • Deklarację Zgodności, 
 • Oświadczenie o przekazaniu do eksploatacji, 
 • Gwarancję.


 

Our
Projects

Alstema has manufactured thousands of meters of medium-voltage busducts for dozens of major Power Plants, Thermal Power Plants, Chemical Plants and Refineries in Europe, Asia and Africa. The company's specialty is single-phase busduct (IPB) and three-phase busduct (SPB / NSPB) in round and rectangular designs. In addition, the power distribution cycle includes the company's other projects: power lead cabinets, generator zero cabinets, equipment connections, coolers and other equipment supplied to the world's leading power facility Contractors.

MAINTENANCE

 • comprehensive installation of our own and other manufacturers' busducts, 
 • installation of Generator Switches, 
 • periodic inspections with the possibility of extending the warranty period, 
 • replacement of components in existing systems, 
 • modernization of old systems to new parameters, 
 • modification of connections after replacement of transformers, switchgear,
 • Dry air overpressure systems in existing buses,
 • emergency service.

ASSEMBLY

 • comprehensive installation of busducts of our own production,
 • assembly of busducts of other manufacturers,
 • installation of Generator Switches in existing power lead-out systems,
 • adaptation of busbar connections after the replacement of transformers and switchgears,
 • control and measurement apparatus and automation,
 • electrical and power facilities,
 • auxiliary equipment in power plants,
 • industrial pipelines,
 • steel structures and industrial installations,

DESIGN

The Project Scope includes:
1. technical support to project participants, including in-house measurements 
at the target facility, clarifications, meetings, reviews, assumptions, guidelines 
and interprofessional agreements,

2. the Design Documentation developed to obtain solutions that meet the required technical parameters and operating conditions, and at the same time the most favorable for the investment budget, among other ...