WE WORK WITH POWER
Cooperation/GENERAL TERMS OF COOPERATION

GENERAL TERMS OF COOPERATION

§1
WSTĘP

1.1. Ogólne Warunki Współpracy (dalej: „OWW”) określają zasady zawierania umów świadczenia usług (zwanych dalej łącznie lub osobno „Produktami”), na rzecz podmiotów gospodarczych – przedsiębiorców (zwanych dalej „Zamawiającym”) przez „ALSTEMA” sp. z o.o. (zwaną dalej „Wykonawcą”).

1.2. OWW, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży oraz świadczenia usług zawieranych przez Wykonawcę z Zamawiającym i tym samym mają zastosowanie wyłącznie do relacji handlowych z innymi przedsiębiorcami.

1.3. Niniejsze OWW zostaną podane do wiadomości oraz akceptacji Zamawiającego jako załącznik do zawieranych umów lub ofert, najpóźniej przy akceptacji oferty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Wykonawcą przyjęcie przezeń OWW przy jednoczesnym zaakceptowaniu oferty Wykonawcy uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień oraz zawartych umów.

1.4. W przypadku, gdy Zamawiający nie złoży oświadczenia o akceptacji OWW, Wykonawca może wstrzymać wydanie Produktów do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia w powyższym zakresie.
 
§2
OFERTY-ZMIANY WARUNKÓW WSPÓŁPRACY

2.1. Oferty składane przez Wykonawcę, Zamawiający może przyjąć jedynie bez zastrzeżeń. Wykonawca będzie związany ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do oferty przez Zamawiącego tylko wówczas, gdy Zamawiający w odpowiedzi na ofertę wskaże, iż uzależnia jej przyjęcie od zgody Wykonawcy na włączenie zastrzeżeń do umowy i zgodę taką niezwłocznie otrzyma od Wykonawcy. Przepisu art. 681 § kodeksu cywilnego, nie stosuje się.

2.2. Jeżeli Wykonawca i Zamawiający, po wspólnych konsultacjach zawrą odrębne porozumienie w sprawie Produktów, które Zamawiający chce w określonym okresie czasie nabyć od Wykonawcy (stała długoterminowa współpraca), niniejsze OWW nadal będą uważane za wiążące w zakresie nieuregulowanym w porozumieniu, chyba że wprost i na piśmie stwierdzono inaczej.
 
§3
CENY ORAZ PONOSZONE KOSZTY

3.1. Ceny podane przez Wykonawcę w ofertach, uzgodnione pomiędzy umawiającymi się stronami, jeśli wyraźnie oraz na piśmie nie postanowiono inaczej, są cenami netto.

3.2. Zamawiający ponosi koszt wszelkich płatności, o istnieniu, których nie było wiadomo w czasie zawierania umów pomiędzy stronami, jak również wszystkie inne koszty, z wyłączeniem tych, które wyraźnie zostaną wskazane w ofercie, jako koszty, które ponosi Wykonawca w ramach ceny ofertowej.
 
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Zapłata za otrzymane Produkty nastąpi bez potrąceń, według wskazań zawartych w wystawionej fakturze VAT (uzgodniona cena, termin ustalony przez strony liczony od daty wystawienia faktury).

4.2. Datą dokonania zapłaty przez Zamawiającego jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy całkowitej kwoty brutto, wskazanej w dokumencie sprzedaży.

4.3. Faktury VAT, o których mowa w pkt 4.1., Wykonawca wystawi po częściowej lub całkowitej dostawie Produktów. Wystawione w niniejszy sposób faktury VAT będą opiewały odpowiednio na kwotę stanowiącą część lub całość ceny sprzedaży.

4.4. Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego, w trakcie lub przed dokonaniem dostawy zamówionych Produktów, zapłaty całości lub części ceny sprzedaży.

4.5. Bez zgody Wykonawcy, Zamawiający nie ma prawa, wstrzymać płatności całości lub części wartości zamówienia, nawet jeżeli Wykonawca nie w pełni wywiązał się z warunków współpracy.

4.6. Zamawiający nie jest uprawniony do potrącenia przysługujących mu wierzytelności względem Wykonawcy z wierzytelnościami Wykonawcy, wynikającymi z zawartych umów.

4.7. W przypadku nieterminowej płatności za Produkty, Wykonawca ma prawo do obciążenia Zamawiającego odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 8.03.2013r. o przeciwdziałaniu opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020r. poz. 935).

4.8. Jeśli Zamawiający popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury VAT, Wykonawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Zamawiającego z tytułu jakiejkolwiek faktury VAT w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych, a następnie należności najdawniej wymagalnych.  
 
§5
WARUNKI ODBIORÓW I DOSTAWY

5.1. Dostawa nabytych przez Zamawiającego Produktów jest realizowana na podstawie składanych przez Wykonawcę ofert, przyjętych przez Zamawiającego lub zawartych przez strony umów.

5.2. Wszystkie warunki dostawy będą miały zastosowanie w dniu następnym po uzgodnieniu warunków umowy sprzedaży. Jeżeli ustalono przedpłatę jako formę płatności, warunki dostawy mają zastosowanie tylko po zaksięgowaniu pełnej płatności na rachunku bankowym Wykonawcy.

5.3. Jeżeli Zamawiający otrzymuje dostawy Produktów w opakowaniach niewymiennych, dla potrzeb niniejszych OWW są to opakowania bezzwrotne, których zagospodarowanie pozostaje w gestii Zamawiającego i powinno odbyć się na jego koszt.

5.4. Odbiór Produktów będzie się składał bądź z jednego odbioru końcowego, bądź z odbiorów częściowych, przy czym ostatni odbiór częściowy jest jednocześnie odbiorem końcowym przedmiotu umowy.

5.5. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbiorów Produktów z 3-dniowym wyprzedzeniem.

5.6. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Umowy jest protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

5.7. Zamawiający zobowiązuje się nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go przystąpić do czynności związanych z odbiorami.

5.8. Zamawiający zobowiązany jest odebrać Produkt, który Wykonawca wydaje mu zgodnie ze swym obowiązkiem. Jeżeli Zamawiający nie rozpocznie czynności odbiorowych w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości Produktu do odbioru, Wykonawca jest uprawniony do dokonania odbioru jednostronnego. Wykonawca sporządzi protokół z odbioru jednostronnego, który będzie stanowił podstawę do dokonania finansowego rozliczenia za wykonanie każdego etapu przedmiotu umowy.

5.9. Jeżeli roboty wykonywane w ramach przedmiotu umowy zostaną wstrzymane z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez okres dłuższy niż 21 dni – Zamawiający zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy dokonać na rzecz Wykonawcy zapłaty za udokumentowany zakup materiałów,     usług i urządzeń przez Wykonawcę na potrzeby realizacji umowy.
 
§6
ROBOTY DODATKOWE

6.1. Jeżeli w czasie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zmian w stosunku do przyjętych rozwiązań w dokumentacji, wykonanie ich może nastąpić jedynie za dodatkową zapłatą.

6.2. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, o których mowa w pkt 1, ustalane będzie na podstawie odrębnie przygotowanej oferty Wykonawcy, a Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót dodatkowych po akceptacji oferty Wykonawcy.
 
§7
JAKOŚĆ PRODUKTÓW

7.1. Wykonawca gwarantuje, że wykonane Produkty są zgodne z ustaloną specyfikacją lub jeżeli nie ma określonej specyfikacji, że Produkty są wykonane w normalnych granicach przemysłowej jakości.
 
§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

8.1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności Produktów w momencie ich odbioru. Podpisując dokument odbioru lub dostawy Zamawiający poświadcza kompletność Produktów. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilości Produktów podstawą rozpatrzenia reklamacji będzie odpowiednia adnotacja na dokumencie przewozowym.

8.2. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzania gruntownych i kompletnych kontroli jakościowej pełnych i częściowych dostaw Produktów w terminie do 3 dni roboczych od momentu odbioru. Zamawiający w terminie do 5 dni od momentu wykrycia wady poinformuje o jej istnieniu na piśmie Wykonawcę oraz przedstawi pisemny raport z kontroli wraz z dokumentacją fotograficzną.

8.3. Brak zachowania terminów i sposobu poinforowania Wykonawcy o wadach, wskazanych w pkt 8.2., wyłącza odpwiedzialność Wykonawcy za wady Produktu.

8.4. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Zamawiający obowiązany jest przechowywać reklamowane Produkty w sposób należyty, uniemożliwiający ich ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

8.5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za straty zysku, zużycie materiałów, czas pracy na maszynach, które powstały na skutek użycia wadliwego Produktu, nie poddanego kontroli zgodnie z pkt 2.

8.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe na skutek nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wykonanych przez Wykonawcę Produktów.

8.7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady, nieterminowe dostawy, uszkodzenia, itp. w przypadku zadziałania szeroko rozumianej siły wyższej, pod pojęciem której należy rozumieć wszelkie zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną niezależną od Wykonawcy, w szczególności: (powódź, pożar, eksplozja, mobilizacja, ograniczenie w użyciu energii lub przerwy w jej dostawach, katastrofa, strajki, blokady dróg, restrykcje w handlu). W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązuje się jednak do możliwie najszybszej interwencji w celu pomocy w naprawieniu szkody, po zaprzestaniu działania nieprzewidywalnej siły wyższej. Koszty związane z działaniem Wykonawcy w celu naprawy szkód po zakończeniu działania siły wyższej poniesie Zamawiający.
 
§9
SPORY, SPRAWY NIEUREGULOWANE

9.1. Niniejsze OWW podlegają regulacji prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

9.2. Spory wynikłe w związku ze współpracą stron podejmowaną w oparciu o niniejsze OWW, w razie nieosiągnięcia porozumienia przez same strony, będzie rozstrzygał powszechny sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.    


 

Our
Projects

Alstema has manufactured thousands of meters of medium-voltage busducts for dozens of major Power Plants, Thermal Power Plants, Chemical Plants and Refineries in Europe, Asia and Africa. The company's specialty is single-phase busduct (IPB) and three-phase busduct (SPB / NSPB) in round and rectangular designs. In addition, the power distribution cycle includes the company's other projects: power lead cabinets, generator zero cabinets, equipment connections, coolers and other equipment supplied to the world's leading power facility Contractors.

MAINTENANCE

 • comprehensive installation of our own and other manufacturers' busducts, 
 • installation of Generator Switches, 
 • periodic inspections with the possibility of extending the warranty period, 
 • replacement of components in existing systems, 
 • modernization of old systems to new parameters, 
 • modification of connections after replacement of transformers, switchgear,
 • Dry air overpressure systems in existing buses,
 • emergency service.

ASSEMBLY

 • comprehensive installation of busducts of our own production,
 • assembly of busducts of other manufacturers,
 • installation of Generator Switches in existing power lead-out systems,
 • adaptation of busbar connections after the replacement of transformers and switchgears,
 • control and measurement apparatus and automation,
 • electrical and power facilities,
 • auxiliary equipment in power plants,
 • industrial pipelines,
 • steel structures and industrial installations,

DESIGN

The Project Scope includes:
1. technical support to project participants, including in-house measurements 
at the target facility, clarifications, meetings, reviews, assumptions, guidelines 
and interprofessional agreements,

2. the Design Documentation developed to obtain solutions that meet the required technical parameters and operating conditions, and at the same time the most favorable for the investment budget, among other ...